Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Do zakresu zadań Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez dostępne usługi i instrumenty rynku pracy.
 2. Realizacja zadań następuje przy zastosowaniu szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i planowania rozwoju zawodowego.
 3. Wydział odpowiada za realizację wskaźników efektywności kosztowej i zadaniowej.
 4. Wydział realizuje zadania poprzez pracę trzech Zespołów usytuowanych w siedzibie PUP w Zgierzu.
 5. Zespoły usytuowane w siedzibie PUP w Zgierzu

 

Zespół wsparcia instytucjonalnego:

 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od pracodawców dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy.
 • Ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu pracy zespołu.
 • Ocena możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów: o staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, świadczenia aktywizacyjne,  granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, refundacje składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego, który ukończył 50 rok życia.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od pracodawców zainteresowanych refundowaniem kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, refundowaniem kosztów w związku z przystosowaniem i/lub adaptacją stanowiska dla osoby niepełnosprawnej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących refundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów z pracodawcami zamierzającymi zatrudnić osoby niepełnosprawne.
 • Gospodarowanie środkami finansowymi FP, EFS i PFRON na realizację zadań w zakresie zadań zespołu.
 • Współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy celem kreowania wspólnych przedsięwzięć.
 • Upowszechnianie informacji o projektach i programach realizowanych przez Urząd oraz partnerów na rynku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i przedsięwzięć.
 • Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Zespołu.
 • Wydawanie postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zespół promocji usług rynku pracy i bezpośredniej obsługi klienta:

 • Ustalanie dla bezrobotnego profilu pomocy.
 • Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby zarejestrowane w Urzędzie.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu przez nich pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach i wspiera tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Organizacja spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu stażowego, szkoleniowego i zasiedleniowego, realizacja dokumentów z tym związanych.
 • Realizacja zadań dotyczących swobodnego przepływu pracowników na terytorium UE poprzez usługę EURES.
 • Pozyskiwanie informacji z innych PUP na temat możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego na ich terenie działania.
 • Pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy, zgłoszonych przez pracodawców oraz podejmowanie kontaktów z nowymi pracodawcami i utrzymywanie pozytywnych relacji z pracodawcami działającymi na terenie powiatu.
 • Kierowanie osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych na terenie powiatu.
 • Opracowywanie i wydawanie skierowań i zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych w zespole.
 • Prowadzenie rejestru oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i prowadzenie w tym zakresie korespondencji oraz sprawozdawczości.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 • Analizowanie preferencji i potrzeb zawodowych klientów urzędu i inicjowanie form udzielenia im pomocy w aktywizacji zawodowej.
 • Realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Przygotowywanie, w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy, informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca.
 • Promowanie wśród klientów urzędu pracy i partnerów rynku pracy usług Urzędu poprzez przygotowanie graficzne i merytoryczne informacji i materiałów.
 • Przygotowywanie pisemnych informacji nt. działań Urzędu celem umieszczenia ich w mediach.
 • Przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych.
 • Przygotowywanie imprez okolicznościowych - w tym giełdy, targi pracy, konferencje, spotkania tematyczne.
 • Opracowywanie informacji zbiorczych z zakresu realizowanych przez Urząd działań, współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami Urzędu (dane statystyczne, środki finansowe).
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Zespół aktywności i rozwoju zawodowego:

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.
 • Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w ramach szkoleń grupowych, w tym sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
 • Prowadzenie spraw osób wnioskujących o szkolenia indywidualne.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.
 • Kierowanie osób uprawnionych na szkolenia.
 • Realizacja bonów szkoleniowych na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia.
 • Upowszechnianie informacji o szkoleniach wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie spraw osób wnioskujących o studia podyplomowe.
 • Prowadzenie spraw dotyczących stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki.
 • Organizowanie przygotowania zawodowego i monitorowanie jego przebiegu.
 • Realizacja procedur dotyczących zamówień publicznych z zakresu szkoleń.
 • Ocena efektywności realizowanych szkoleń grupowych, indywidualnych oraz studiów podyplomowych.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób bezrobotnych dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy.
 • Ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu pracy zespołu.
 • Ocena możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy osoby niepełnosprawne.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o sfinansowanie kosztów przejazdów i/lub zakwaterowania, składanych w związku z realizacją aktywizacji zawodowej przez osoby bezrobotne.
 • Prowadzenie spraw dotyczących refundowania kosztów opieki nad dzieckiem w związku z rozpoczęciem aktywizacji zawodowej.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,  zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia z osobą niepełnosprawną umowy o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i przedsięwzięć.
 • Wydawanie postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 • Współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie realizowanych zadań.
 • Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Zespołu.
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej może realizować zadania z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie powiatu poprzez pracę Punktów informacyjno -konsultacyjnych, usytuowanych poza główną siedzibą PUP w Zgierzu, nad którymi pełni funkcje nadzoru organizacyjnego i merytorycznego.

 

 

Do zakresu zadań wspólnych realizowanych przez Punkty informacyjno-konsultacyjne utworzone poza siedzibą Urzędu należą:

 • Utrzymywanie bieżącej ścisłej współpracy z komórkami merytorycznymi Wydziału CAZ w PUP Zgierz.
 • Upowszechnianie na swoim terenie informacji dotyczących możliwości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy w tym osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie informacji o projektach i programach realizowanych przez Urząd oraz przez partnerów na rynku pracy.
 • Ustalenie dla osób bezrobotnych profili pomocy (profilowanie).
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych oraz pracodawców dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy i szkoleniami.
 • Wstępna ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu instrumentów rynku pracy i szkoleń.
 • Terminowe przekazywanie kompletnych wniosków z zakresu instrumentów rynku pracy i szkoleń do Wydziału CAZ PUP Zgierz.
 • Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby zarejestrowane w Urzędzie.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu przez nich pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach i wspieranie tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Organizacja spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy, zgłoszonych przez pracodawców oraz podejmowanie kontaktów z nowymi pracodawcami i utrzymywanie pozytywnych relacji z pracodawcami działającymi na terenie powiatu.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.
 • Realizacja Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Upowszechnianie informacji o szkoleniach wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja, wyrejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawanie dokumentów w tym zakresie.
 • Archiwizowanie dokumentów osób rejestrowanych oraz dotyczących funkcjonowania Punktu informacyjno - konsultacyjnego.
 • Wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonów (szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego), realizacja dokumentów w tym zakresie.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Liczba wyświetleń: 1621
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:26:35)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2014-06-25 13:13:11)