Jesteś tutaj: Strona główna » Zadania » Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Do zakresu zadań Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez dostępne usługi i instrumenty rynku pracy.
 2. Realizacja zadań następuje przy zastosowaniu szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i planowania rozwoju zawodowego.
 3. Wydział odpowiada za realizację wskaźników efektywności kosztowej i zadaniowej.
 4. Wydział realizuje zadania poprzez pracę trzech Zespołów usytuowanych w siedzibie PUP w Zgierzu.
 5. Zespoły usytuowane w siedzibie PUP w Zgierzu:

a.      Zespół wsparcia instytucjonalnego:

 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od pracodawców dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy.
 • Ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu pracy  zespołu.
 • Ocena możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach realizowanych  zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów: o staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, świadczenia aktywizacyjne, granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, refundacje  składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego, który ukończył 50 rok życia.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od pracodawców zainteresowanych refundowaniem kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, refundowaniem kosztów w związku z przystosowaniem  i/lub adaptacją stanowiska dla osoby niepełnosprawnej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących refundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów z pracodawcami zamierzającymi zatrudnić osoby niepełnosprawne.
 • Gospodarowanie środkami finansowymi FP, EFS i PFRON na realizację zadań w  zakresie  zadań  zespołu.
 • Współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy celem kreowania wspólnych przedsięwzięć.
 • Upowszechnianie informacji o projektach i programach realizowanych przez Urząd oraz partnerów na rynku pracy.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i przedsięwzięć.
 • Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Zespołu.
 • Wydawanie postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

b.     Zespół promocji usług rynku pracy i bezpośredniej obsługi klienta:

 • Ustalanie dla bezrobotnego profilu pomocy.
 • Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby zarejestrowane w Urzędzie.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu przez nich pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach i wspieranie  tworzenia  nowych miejsc pracy.
 • Organizacja spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu  stażowego, szkoleniowego i zasiedleniowego, realizacja dokumentów z tym związanych.
 • Realizacja zadań dotyczących swobodnego przepływu pracowników na terytorium UE poprzez usługę EURES.
 • Pozyskiwanie informacji z innych PUP na temat możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego na ich terenie działania.
 • Pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy, zgłoszonych przez pracodawców oraz podejmowanie kontaktów z nowymi pracodawcami i utrzymywanie pozytywnych relacji z pracodawcami działającymi na terenie powiatu zgierskiego.
 • Kierowanie osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych na terenie powiatu zgierskiego.
 • Opracowywanie i wydawanie skierowań i zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych w zespole.
 • Prowadzenie rejestru oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy i prowadzenie w tym zakresie korespondencji oraz sprawozdawczości.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 • Analizowanie preferencji i potrzeb zawodowych klientów urzędu i inicjowanie form udzielenia im pomocy w aktywizacji zawodowej.
 • Realizacja indywidualnych planów działania dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Przygotowywanie, w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy, informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca.
 • Promowanie  wśród  klientów  urzędu  pracy  i  partnerów  rynku  pracy  usług  PUP  poprzez  przygotowanie  graficzne  i  merytoryczne  informacji i materiałów.
 • Przygotowywanie  pisemnych  informacji  nt.  działań  PUP  celem  umieszczenia  ich  w   mediach.
 • Przygotowywanie  projektów  materiałów  informacyjnych.
 • Przygotowywanie  imprez  okolicznościowych – w  tym giełdy, targi pracy, konferencje,  spotkania  tematyczne.
 • Opracowywanie  informacji  zbiorczych  z  zakresu  realizowanych  przez  Urząd   działań,  współpraca   w  tym  zakresie   z  innymi  Wydziałami  Urzędu (dane  statystyczne,  środki  finansowe).
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru oświadczeń o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywateli państw określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową  cudzoziemca do ewidencji wniosków  w sprawie pracy sezonowej.
 • Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisania oświadczenia do rejestru oświadczeń.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisania oświadczenia do rejestru oświadczeń.
 • Wydawanie informacji Starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego  wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

c.      Zespół aktywności i rozwoju zawodowego:

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.
 • Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w ramach szkoleń grupowych, w tym sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
 • Prowadzenie spraw osób wnioskujących o szkolenia indywidualne.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Funduszu Pracy w formie Krajowego  Funduszu Szkoleniowego.
 • Kierowanie osób uprawnionych na szkolenia.
 • Realizacja bonów szkoleniowych na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia.
 • Upowszechnianie informacji o szkoleniach wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie spraw osób wnioskujących o studia podyplomowe.
 • Prowadzenie spraw dotyczących stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki.
 • Organizowanie przygotowania zawodowego i monitorowanie jego przebiegu.
 • Realizacja procedur dotyczących zamówień publicznych z zakresu szkoleń.
 • Ocena efektywności realizowanych szkoleń grupowych, indywidualnych oraz studiów podyplomowych.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób  bezrobotnych dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy.
 • Ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu pracy  zespołu.
 • Ocena możliwości udzielenia pomocy publicznej w ramach realizowanych  zadań.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia umów  o  jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej przez  osoby  bezrobotne i  poszukujące  pracy  osoby  niepełnosprawne.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wniosków o sfinansowanie kosztów przejazdów i/lub zakwaterowania, składanych w związku z realizacją aktywizacji zawodowej przez osoby bezrobotne.
 • Prowadzenie spraw dotyczących refundowania kosztów opieki nad dzieckiem w związku z rozpoczęciem aktywizacji zawodowej.
 • Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Przygotowywanie dokumentacji w celu zawarcia z osobą niepełnosprawną umowy o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i przedsięwzięć.
 • Wydawanie  postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 • Współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie realizowanych zadań.
 • Współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie zadań Zespołu.
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej urzędu oraz BIP w zakresie zadań zespołu.
 • Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydział Centrum Aktywizacji Zawodowej może realizować zadania z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie powiatu poprzez pracę Punktów informacyjno – konsultacyjnych, usytuowanych poza główną siedzibą PUP w Zgierzu, nad którymi pełni funkcje nadzoru organizacyjnego i merytorycznego.

 

Do zakresu zadań wspólnych realizowanych przez Punkty informacyjno – konsultacyjne  utworzone poza siedzibą PUP należą:

 1. Utrzymywanie bieżącej ścisłej współpracy z komórkami merytorycznymi Wydziału CAZ w PUP.
 2. Upowszechnianie na swoim terenie informacji dotyczących możliwości aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy w tym osób niepełnosprawnych.
 3. Upowszechnianie informacji o projektach i programach realizowanych przez Urząd oraz przez partnerów na rynku pracy.
 4. Ustalenie dla osób bezrobotnych profili pomocy (profilowanie).
 5. Wydawanie wniosków i przyjmowanie dokumentów od osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych oraz pracodawców dotyczących ich zainteresowania instrumentami rynku pracy i szkoleniami.
 6. Wstępna ocena formalna wpływającej dokumentacji z zakresu instrumentów rynku pracy i szkoleń.
 7. Terminowe przekazywanie kompletnych wniosków z zakresu instrumentów rynku pracy i szkoleń do Wydziału CAZ PUP.
 8. Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby zarejestrowane w Urzędzie.
 9. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu przez nich pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach i wspieranie tworzenie nowych miejsc pracy.
 10. Organizacja spotkań osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 11. Pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy, zgłoszonych przez pracodawców oraz podejmowanie kontaktów z nowymi pracodawcami i utrzymywanie pozytywnych relacji z pracodawcami działającymi na terenie powiatu.
 12. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.
 13. Realizacja Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 14. Upowszechnianie informacji o szkoleniach wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
 15. Rejestracja, wyrejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawanie dokumentów w tym zakresie.
 16. Archiwizowanie dokumentów osób rejestrowanych oraz dotyczących funkcjonowania Punktu informacyjno – konsultacyjnego.
 17. Wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń wynikających z przepisów oraz ze stosownych upoważnień.
 18. Wydawanie i przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonów (szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego), realizacja dokumentów w tym zakresie.
 19. Realizowanie innych instrumentów rynku pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Liczba wyświetleń: 1795
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:26:35)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2020-05-11 15:01:58)