Jesteś tutaj: Strona główna » Kompetencje

Kompetencje

Do kompetencji Dyrektora PUP należą zadania wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i z innych ustaw z zakresu działania PUP oraz posiadanych upoważnień nadanych przez Starostę, w tym w szczególności:

 • Promocja usług PUP oraz reprezentowanie PUP na zewnątrz,
 • Kierowanie i nadzór nad realizacją zadań wskazanych w ww. ustawie jako zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy,
 • Planowanie i dysponowanie środkami FP, EFS oraz PFRON, na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP oraz powoływanie i odwoływanie zastępcy Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu,
 • Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców, pracodawcami, ośrodkami pomocy społecznej, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i innymi partnerami rynku pracy realizującymi projekty i programy na rzecz aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej.
 • Inicjowanie projektów i programów w zakresie określonym w ustawie i pozyskiwanie na ten cel dodatkowych źródeł finansowania,
 • Planowanie i wytyczanie kierunków działania nadzorowanych bezpośrednio komórek organizacyjnych PUP,
 • Prowadzenie kontroli zarządczej wynikającej z ustawy o finansach publicznych,
 • Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych,
 • Realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie działalności PUP.

 

 

Do kompetencji zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 • Planowanie i wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
 • Nadzór i odpowiedzialność nad zakresem rzeczowym i finansowym realizowanych zadań,
 • Wykonywanie, koordynowanie, nadzór oraz odpowiedzialność nad realizacją innych zadań w zakresie wyznaczonym lub zleconym przez Dyrektora PUP,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych oraz podejmowanie innych decyzji z zakresu udzielonych upoważnień,
 • Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

   

 

Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • Nadzór nad obszarem finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki finansów publicznych,
 • Kontrola i nadzór prac inwentaryzacji składników majątkowych, należności i zobowiązań finansowych i ich rozliczanie w trybie określonym w odrębnych przepisach,
 • Opracowywanie sprawozdań finansowych i bilansów,
 • Ciągłe wykonywanie kontroli wewnętrznej wynikającej z odrębnych przepisów,
 • Nadzór nad realizacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Realizacja zadań i przestrzeganie zasad kontroli zarządczej w jednostce,
 • Opracowywanie, aktualizowanie oraz wdrażanie instrukcji w zakresie obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości i inwentaryzacji,
 • Realizacja innych zadań zgodnie z udzielonym upoważnieniem Dyrektora.

 

 

Do kompetencji kierowników komórek organizacyjnych oraz koordynatorów wieloosobowych stanowisk pracy, zespołów i wybranych punktów informacyjno-konsultacyjnych należy w szczególności:

 • Kierowanie i nadzorowanie pracą komórki organizacyjnej,
 • Podejmowanie decyzji i wydawanie dyspozycji w sprawach wynikających z zakresu działania, na podstawie upoważnienia Starosty oraz Dyrektora PUP,
 • Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników,
 • Wyposażanie pracowników w aktualne przepisy prawne, materiały, informacje i opinie niezbędne do realizowanych zadań,
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników wynikających z przepisów prawa,
 • Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji dotyczącej zakresu merytorycznego komórki organizacyjnej, publikowanych na stronie internetowej lub stronie bip,
 • Kontrola pracy, jak również odpowiedzialność za pracę komórki organizacyjnej w zakresie merytorycznym i funkcjonalnym.
Liczba wyświetleń: 2151
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-12-18 18:24:53)
Zredagował(a): Ewelina Michałowicz (2014-06-25 13:49:37)